การปฏิรูปองค์การการค้าโลก

ชาวแคนาดาและผู้เจรจาการค้าของไทยเชื่อว่าราชอาณาจักรสามารถมีบทบาทนำในการปฏิรูปองค์การการค้าโลกเพื่อช่วยให้รอดพ้นจากการล่มสลายอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ท้องถิ่นคนหนึ่งไม่เห็นด้วยโดยอ้างว่าเกินขีดความสามารถของประเทศเล็ก ๆ เช่นนี้ที่จะช่วย WTO จากวิกฤตในระบบการค้าพหุภาคี ประเทศไทยเป็นประธานของกลุ่มการค้าอาเซียน 10 ประเทศ

ในปีพ. ศ. 2562 และเอกอัครราชทูตของสภาการค้าโลก ตำแหน่งเหล่านี้ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากราชอาณาจักรอย่างมากในการปฏิรูปองค์การการค้าโลก
สุนันทากังวาลกุลกิจเอกอัครราชทูตไทยประจำองค์การการค้าโลกกำลังทำหน้าที่เป็นประธานสภาสามัญซึ่งเป็นองค์กรการตัดสินใจระดับสูงสุดในเจนีวา เธอสามารถมีอิทธิพลต่อวิธีที่สิ่งต่าง ๆ แผ่ออกไปในปีนี้